ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

             โรงเรียนบ้านเจาะตาแม ตั้งอยู่เลขที่ 122  หมู่ที่ 4  ตำบลกาตอง  อำเภอยะหา  จังหวัดยะลา  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
              เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2509  มีนายโต๊ะยีบอง เลาะหมิ บริจาคที่ดิน จำนวน 6 ไร่ ได้ก่อสร้างอาคารเรียนครั้งแรกเป็นอาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียวหลังคามุงจาก มีครูผู้สอน 1คน คือ  นายเจ๊ะแว  สะอาสาฆอร์ นักเรียนจำนวน 49  คน
              5  ตุลาคม 2509  สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1  ก หลังคามุงสักกะสี จำนวน 2  ห้องเรียน  ใช้งบประมาณจากต้นสังกัด
              24  พฤษภาคม 2520  เวลาประมาณ 01.00 น เกิดการลอบวางเพลิงโดยขบวนการก่อการร้ายพูโล ทำให้อาคารเรียนทั้งหมดไหม้รวมค่าเสียหายคิดเป็นเงิน 25,096 บาท ( สองหมื่นห้าพันเก้าสิบหกบาทถ้วน)
              1  มิถุนายน 2520 ได้รับเงินงบประมาณจัดสรร จำนวน 130,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 2  ห้องเรียนทดแทนอาคารที่ถูกลอบวางเพลิง จำนวน 1 หลัง
              11  ตุลาคม  2520  คณะครู กรรมการศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันจัดกิจกรรมดื่มน้ำชา เพื่อหารายได้ซื้อที่ดินด้านที่ทิศตะวันตกของโรงเรียนขนาดกว้าง 10 x 70 เมตร
              1  มีนาคม  2521  ได้รับงบประมาณจัดสรรก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก  1 หลัง   4  ห้องเรียน พร้อมส้วม 2  ที่นั่ง จำนวน 1  หลัง  พ.ศ. 2527สปช. จัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์แบบ สปช. 202/26  จำนวน 1 หลัง
              24  สิงหาคม 2530 นายจรงค์  ซุ่นพงค์ ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูใหญ่แทน  นายสมพงศ์    อาเซ็งมาแบ
              10  กรกฎาคม 2531  ได้รับงบประมาณก่อสร้างส้วมแบบ สปช. 601/26 4 ที่นั่ง จำนวน 1 หลัง
              10  ตุลาคม 2534  โครงการฮารับปันบารู กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั้นเดียวหลังคามุงกระเบื้องใช้เป็นโรงอาหาร จำนวน 1หลัง
              8  กรกฎาคม 2535  โครงการฮารับปันบารู กองทัพภาคที่ 4 ได้จัดสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว  2 ห้อง ให้เป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
              16  พฤษภาคม 2536 ได้ทำการเปิดสอนระดับก่อนประถมศึกษา ชั้นอนุบาล 1 และอนุบาล  2
              กรกฎาคม 2546  กระทรวงศึกษาธิการ ได้ปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหม่จากเดินแบ่งส่วนราชการออกเป็นกรม และมีการยุบหน่วยงานในบางหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ และได้เปลี่ยนเป็นสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ส.พ.ฐ )
              ปีการศึกษา  2549 โรงเรียนได้จัดสร้างเวทีคอนกรีตมีหลังคา โดยใช้งบประมาณของทางราชการ เป็นเงิน  42,000 บาท ( สี่หมื่นสองพันบาทถ้วน ) และได้รับงบประมาณการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 200 เมตร จากกองบัญชาการทหารสูงสุด (หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่)
              ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนได้รับบ่อน้ำตื้นจำนวน 1 บ่อ จากกองบัญชาการทหารสูงสุดมาขุดให้ และโรงเรียนเข้าร่วมโครงการการเรียนรู้ระบบสองภาษา (ไทย-มลายู) ใช้ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 และอนุบาลปีที่ 2
              ปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนได้รับงบประมาณสร้างรั้วความยาวจำนวน 400 เมตร เป็นเงิน 1,080,000 บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาทถ้วน) และโรงเรียนได้ดำเนินการทำป้ายชื่อโรงเรียนใหม่โดยใช้งบประมาณเงินอุดหนุนของโรงเรียนจำนวน 32,000 บาท (สามหมื่นสองพันบาทถ้วน)
              ปีงบประมาณ 2553 โรงเรียนได้รับงบประมาณการสร้างอาคารเรียน  สปช.105/29  1 หลัง  2 ชั้น   4  ห้องเรียน    เป็นเงิน2,537,600 บาท   
(สองล้านห้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
              ปีการศึกษา  2554  ได้รับการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อการศึกษา  20  เครื่อง   เป็นเงิน  559,200  บาท
   
              ปัจจุบันโรงเรียนมีพื้นที่จำนวน 7 ไร่ 1 งาน 538/10 ตารางวา อยู่ในความควบคุมดูแลรักษาของกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ตามหนังสือสำคัญเลขที่ ยล. 0088 ออกให้ ณ วันที่ 14  ตุลาคม  2540