วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
 
        โรงเรียนบ้านเจาะตาแม เป็นองค์กรขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพโดยชุมชนมีส่วนร่วม ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็ง ครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นเลิศในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
 
ปรัชญาของโรงเรียน
 
“ ประพฤติดี   มีวินัย   ใฝ่เรียนรู้   คู่คุณธรรม ”