พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ  
 
      พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุน การจัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยเน้นการพัฒนาผู้เรียนเป็นสำคัญ  เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม จริยธรรม มีความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกายและจิตใจ
 
 
เป้าหมาย
 
        1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  ส่งผลให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน
        2. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและสำนึกความเป็นชาติไทย มีความเชื่อมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีจิตสาธารณะและรับผิดชอบต่อสังคม
        3. ชุมชนมีส่วนร่วม สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการศึกษา
        4. ประชากรก่อนวัยเรียนได้รับโอกาสในการศึกษาอย่างทั่วถึงเท่าเทียมเต็มศักยภาพ มีคุณภาพ
        5. ผู้เรียนด้อยโอกาสได้รับการดูแลด้วยระบบช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
        6. สภาพภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อมเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนและชุมชน
        7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาและมีขวัญกำลังใจ มีความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
        8. พัฒนากลไกบริหารจัดการ ด้านการวางแผน งบประมาณ การให้บริการ ระบบการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินผล
ที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล และ ระบบประกันคุณภาพภายใน การมีส่วนร่วมจากชุมชน และทุกภาพส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพตามมาตรฐาน