เพลงโรงเรียน
เพลงมาร์ชโรงเรียน


โรงเรียนบ้านเจาะตาแม   แน่วแน่มุ่งมั่น   เพื่อการศึกษา


ให้ความรู้   เยาวชนได้พัฒนา   มีวิชาเคียงคู่คุณธรรม

รักชาติ   ศาสนา  พระมหากษัตริย์   รู้เสียสละร่วมใจ  รู้สามัคคี

ครูตั้งใจสอนสั่งสิ่งที่ดี   ให้ได้มีภูมิปัญญาที่กว้างไกล

โรงเรียนบ้านเจาะตาแม   ไม่อ่อนแอแต่อ่อนน้อมถ่อมตน

มีวินัยอยู่ในใจไม่เคยสน   ยาเสพติด  อบายมุข   มาพัวพัน

รักสะอาด   ทั้งกายและจิตใจ   น้อมนำในปรัชญา   เศรษฐกิจพอเพียง

สร้างสังคม   ทำความดีให้คู่เคียง   สร้างความรู้   สู่ท้องถิ่นบ้านเจาะตาแม