คณะผู้บริหาร

นายวินิต ด้วงเอียด
ผู้อำนวยการสถานศึกษา